Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Uputstvo za autore

Home
Autori/RecenzentiAuthors
Uputstvo za autore

 

Naslovna stranica

Naslov rada

Na sredini stranice, velikim slovima, Times New Roman bold, 14pt, najviše dva reda.

Ime autora i zvanje

Ispod naslova ime i prezime autora, veličina slova 11pt. Obavezno naznačena fusnota koja sadrži podatke o naučnom zvanju i institucija u kojoj radi kao i njegova e-mail adresa.

Sažetak

Na jednom od tri službena jezika, sadrži od 100 do 250 riječi

Ključne riječi:

Ispod sažetka navesti do pet ključnih riječi. Sažetak i ključne riječi -Times New Roman italic 11pt.

Abstract

Na engleskom jeziku, sadrži od 100 do 250 riječi.

Key words

Ispod abstracta navesti do pet ključnih riječi (key words). Abstract i key words -Times New Roman italic 11pt.

Tekst rada

 • Rad treba napisati u MS Office Word
 • Stranica formata A4 s proredom 1,5
 • Margine 2,5 cm
 • Tab 1cm
 • Font Times New Roman, veličina slova 12pt
 • Obostrano poravnanje paragrafi se odvajaju jednim redom razmaka
 • Poštovati strandarde jezika na kojem je rad napisan sa svim gramatičkim i pravopisnim pravilima
 • Naslov rada u Times New Roman, velikim slovima,veličine 14pt, boldovano, na sredini
 • Imena autora ispod naslova, veličina slova 11pt, sa fusnotom u kojoj se piše zvanje autora, ustanova u kojoj radi i mejl adresa
 • Podijeliti rad u jasno definisane naslove i podnaslove
 • Naslove napisati velikim slovima, font 12 pt, bold
 • Podnaslove pisati malim slovima, font 12pt, bold
 • Naslove i podnaslove ne treba numerisati
 • Tab 1 cm, samo na početaku teksta ispod naslova i podnaslova.
 • Grafikoni, slike i tabele moraju biti numerisane ispod grafikona, slika i tabela,sa navedenim izvorima, pišu se malim slovima, Times New Roman, 10pt,
 • Fusnote se koriste samo za objašnjenje osnovnog teksta ili grafika i tabela, pišu se u Times New Roman, 10pt
 • Za citiranje, reference i popis literature obavezno korištenje APA standarda. Aktivirati u Wordu ponudjenu opciju: References – Style-APA. Radovi koji ne budu imali aktiviranu ovu opciju tokom recenzije biće vraćeni autoru.
 • Izbjegavajte skraćenice u naslovu i radu. Prvo spominjanje u tekstu treba da sadrži puni naziv i zatim u zagradama (u daljem tekstu “skraćenica”).
 • Preporučuje se pozivanje na izvore iz radova objavljenih u nekim od prethodnih brojeva Aktuelnosti
 • https://www.aktuelnosti.blc.edu.ba

Citiranje, reference i navodjenje izvora

Literatura

 • Popis literature piše se na kraju rada i obuhvata samo djela na koja se autor poziva u tekstu rada
 • Razvrstava se prema abecednom redu prezimena autora navedenih djela, bez razvrstavanja po vrstama izvora
 • Na kraju rada autor navodi literaturu i sve korištene reference sa izvučenim prezimenima autora po abecednom redu, u Times New Roman, 11pt, na primjer:

Colgan, F., Ledwith S. (2002). Gender, Diversity and Trade Unions: International Perspectives, London:Routledge,

Harcourt, M., Wood, G. (2006). Trade Unions And Democracy: Strategies And Perspectives, New Jersey: Transaction Publishers, New Brunsvick

Jacobi, O., Jessop, B., Kastendiek, H., Regini, M. (1986). Economic Crisis, Trade Unions and the State, Biddles Ltd, Guldford and King’s Lynn,

 • Web reference. Izbjegavajte korištenje ”online” izvora, ako je moguće. Ako je neophodno korištenje tada izvor na internet stranici treba da sadrži: naziv internet stranice, kao i datum i vrijeme pristupa stranici, npr. blc.edu.ba stranici pristupljeno 14. 9. 2020. u 12.45. Svakako vodite računa o kredibilnosti i stalnoj dostupnosti internet adresa.
 • Korištena literature u tekstu rada, prema APA standardima, referiše se stavljanjem u zagrade, i to prezime autora i godina izdanja, na primjer: (Colgan, Ledwith, 2002). Ukoliko je iskorišten kompletan citat dodaje se i broj strane, na primjer: (Colgan, Ledwith, 2002:124)
Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor