Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Etika u objavljivanju

Home
Autori/RecenzentiAuthors
Etika u objavljivanju

Autori se moraju rukovoditi etičkim pravilima u publikovanju. Autorska etika je neophodan segment kvaliteta kako autorskog rada tako i časopisa u cjelini. Odgovornost za poštovanje pravila etike je na autorima, ali i na uredništvu časopisa, te recenzentima.

Dužnosti autora

Autori originalnih radova treba da predstave svoj rad istinito i objektivno. Podaci korišteni u radu će sadržavati istinit izvor, ukoliko nisu kreirani od samog autora. Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci, kako bi bio provjerljiv u naučnom krugu. Pogrešne, i svjesno netačne izjave predstavljaju neetično ponašanje i nisu prihvatljive.

Od autora može biti traženo da dostave podatke koje su koristili kao izvor, te se autorima shodno tome preporučuje da čuvaju date podatke.

Originalnost i plagijat

Autori imaju obavezu da osiguraju da je rad koji su napisali u potpunosti originalan rad, te ukoliko su koristili rad ili dio rada drugih autora, takvo korištenje moraju na adekvatan način citirati u referencama, odnosno u fus notama.

Plagijat ima mnogo oblika, od ‘prenošenja’ rada drugog autora kao vlastiti rad autora koji objavljuje, preko kopiranja ili pukog parafraziranja suštinskih dijelova rada (bez doprinosa autora), do preuzimanja rezultata istraživanja koje su proveli drugi autori. Plagijarizam u svim svojim oblicima predstavlja neetično ponašanje i nije prihvatljivo.

Višestruko objavljivanje

Autori ne bi trebalo da objavljuju rukopise koji opisuju suštinsko isto istraživanje u više od jednog časopisa. Dostavljanje istog rukopisa više časopisa istovremeno predstavlja neetičko ponašanje i nije prihvatljivo.

Međutim naknadno objavljivanje određenih radova u više časopisa je ponakad opravdano, ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Autori i urednici časopisa se moraju saglasiti u pogledu drugog objavljivanja, koje mora sadržavati iste podatke i tumačenje prvog rada. U tom smislu primarna referenca mora biti citirana prilikom drugog objavljivanja.

Dostavljanje svog prevedenog rada drugom časopisu takođe predstavlja neetičko ponašanje i nije prihvatljivo, ukoliko ne sadrži referencu na primarni rad.

Kvalitet referenci

Prilikom korištenja literature i izvora, autori moraju voditi računa o značaju i uticaju tih referenci u naučnom polju iz kojeg pišu rad. Podaci koji su dobijeni iz razgovora, prepiske ili rasprave sa trećim licima se ne smiju koristiti bez izričitog odobrenja datog izvora.

Autorstvo rada

Autorstvo treba biti ograničeno na ona lica koja su dala značajan doprinos ideji, tumačenju i samoj izradi rada. Svi oni koji su dali značajan uticaj treba da budu navedeni kao koautori. Autor je odgovoran za odabir i kvalitet koautora. Autor treba da bude naveden na prvom mjestu u radu, a slijede koautori.

Bitne greške u objavljenim radovima

Kada autor otkrije značajnu grešku ili netačnost u svom objavljenom radu, dužnost je autora da odmah obavijesti urednika časopisa, te da u saradnji sa uredništvom ispravi datu grešku. Ispravak će biti naznačen u narednom broju časopisa ‘Aktuelnosti’

Dužnosti urednika

Urednik časopisa sa recenzijama donosi odluku koji radovi se objavljuju. Vrednovanje predmetnog rada i njegov značaj za istraživače i čitaoce moraju biti osnova takve odluke. Urednik se može konsultovati sa drugim urednicima prilikom donošenja odluke.

Urednik procjenjuje rad prema njegovoj sadržini bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, religijsko uvjerenje, etničko ili nacionalno porijeklo, državljanstvo, ili politička uvjerenja autora.

Urednik i uredništvo ne smiju iznositi informacije o dostavljenom rukopisu nikome osim predmetnom autoru, potencijalnim recenzentima, te izdavaču.

Urednik ne smije koristiti neobjavljen materijal u svom vlastitom istraživanju bez izričite saglasnosti autora.

Informacije ili ideje dobijene putem vršenja uredničke funkcije se moraju smatrati povjerljivim i ne smiju se koristiti u lične svrhe.

Urednik se mora povući iz rasmatranja rukopisa u pogledu kojih imaju sukob interesa, kao što su konkurentnost, veze sa autorima, pravnim licima ili institucijama.

Autorima se ne smije nametati obaveza citiranja ranijih brojeva časopisa kao uslov prihvatanja rada.


Dužnosti recenzenata

Recenzije su sastavni dio osiguranja kvaliteta radova koji se objavljuju.

Izabrani recenzent koji se osjeća nedovoljno stručnim da pregleda istraživanje u rukopisu ili zna da takav pregled ne može izvršiti dovoljno brzo, treba da obavijesti urednika i da se povuče iz postupka recenzije.

Svi rukopisi se smatraju povjerljivim. O njima se smije raspravljati sa drugim licima samo uz dozvolu urednika.

Recenzije se moraju vršti na objektivan način. Lična kritika autora nije dozvoljena. Recenzenti treba da izraze svoje mišljenje jasno i uz argumente.

Recenzenti treba da ukažu na relevantan objavljen rad iz date oblasti koji nije citiran od strane autora. Recenzenti takođe treba da skrenu pažnju urednika na bitnu sličnost rukopisa sa drugim objavljenim radovima sa kojima su upoznati.

Neobjavljen materijal u dostavljenom rukopisu se ne smije koristiti radi vlastitog istraživanja recenzenta bez izričite saglasnosti autora. Informacije ili ideje koje  su recenzentu dostupne se moraju smatrati povjerljivim i ne smiju se koristiti u lične svrne. Recenzenti se moraju povući iz razmatranja rukopisa u pogledu kojih imaju sukob interesa kao što su konkurentnost, veze sa autorima, pravnim licima ili institucijama.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor