Pretplatite se da primate obavještenja o ispravkama: RSS Feed -- |

Kategorizacija radova

Home
Autori/RecenzentiAuthors
Kategorizacija radova

Kategorizacija se vrši prema Pravilniku o publikovanju naučnih publikacija (Sl. Glasnik RS br. 77/10), na sljedeći način:

  1. Originalni naučni rad sadrži uvod, metode, rezultate i raspravu (tzv. IMRAD šema) u kojem se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje mogu da se provjere.
  2. Pregledni rad je rad koji donosi nove sinteze nastale na osnovu pregleda najnovijih djela o određenom predmetnom području, koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos.
  3. Kratko ili prethodno saopštenje je originalni naučni rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera gdje neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završenog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u izradi.
  4. Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji, gdje autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.
  5. Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu, već na upotrebljivosti rezultata izvornih istraživanja i na širenju znanja.
  6. Informativni prilog je uvodnik, komentar i slično.
  7. Prikaz knjige, instrumenta, računarskog programa, slučaja, naučnog događaja i slično je prilog u kome autor ocjenjuje i dokazuje pravilnost/nepravilnost nekog naučnog ili stručnog rada, kriterijuma, postavke ili polazišta, uz poseban naglasak na kvalitet ocjenjivanog rada.

Kategorisanje radova vrši uredništvo časopisa.

Časopis za društvena pitanja 2013 Banja Luka College - IT sektor